Algemene Voorwaarden

 Ingangsdatum: 5 maart 2024

Bedankt voor het gebruik van onze website alldownloader.app, waarmee u video's van sociale media kunt downloaden. Door onze website te openen of te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, mag u onze website niet bezoeken of gebruiken.

Gebruik van de website

Licentie: Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en herroepbare licentie voor toegang tot en gebruik van onze website voor uw persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

Verboden activiteiten: U gaat ermee akkoord om:

  • Onze website niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden.
  • De werking van onze website of servers niet te verstoren of te onderbreken.
  • Geen poging te doen om ongeautoriseerde toegang te krijgen tot onze website of de bijbehorende systemen of netwerken.
  • Geen handelingen te verrichten die andere gebruikers belemmeren of beperken in het gebruik of genieten van onze website.

Intellectuele eigendom: Alle inhoud en materialen die beschikbaar zijn op onze website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, beelden en software, zijn eigendom van onze website of haar licentiegevers en worden beschermd door auteursrecht, handelsmerk- en andere wetten op intellectuele eigendom.

Links en diensten van derden: Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet door ons worden beheerd of gecontroleerd. Wij hebben geen controle over de inhoud, privacybeleid of praktijken van websites of diensten van derden en aanvaarden hiervoor geen verantwoordelijkheid. U erkent en stemt ermee in dat wij niet direct of indirect aansprakelijk zijn voor schade of verlies veroorzaakt door of naar verluidt veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die beschikbaar zijn op of via dergelijke websites of diensten van derden.

Vrijwaring van garanties: Het gebruik van onze website is geheel op eigen risico. Onze website wordt aangeboden "zoals deze is" en "zoals beschikbaar". Wij garanderen niet dat onze website ononderbroken, foutloos of vrij is van virussen of andere schadelijke componenten. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wet, wijzen wij alle garanties af, uitdrukkelijk of stilzwijgend, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op rechten van derden.

Beperking van aansprakelijkheid:

In geen geval is onze website, haar functionarissen, directeuren, werknemers of agenten aansprakelijk jegens u voor enige indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of punitieve schade die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze website, ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid) of enige andere wettelijke theorie, zelfs als wij op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Vrijwaring:

U gaat ermee akkoord om onze website, haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, schade, verliezen of kosten, inclusief redelijke advocatenkosten en -kosten, die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden of uw gebruik van onze website.

Toelaatbaar gebruik:

U gaat ermee akkoord om onze website alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden. U gaat ermee akkoord om onze website niet te gebruiken om:

  • Auteursrechtelijk beschermd materiaal te downloaden zonder toestemming van de rechthebbende.
  • Illegale inhoud te downloaden, inclusief maar niet beperkt tot inhoud die schadelijk, obsceen of bedreigend is.
  • Malware of andere schadelijke software te downloaden.
  • De servicevoorwaarden van een website of dienst van derden te schenden waartoe u toegang verkrijgt via onze website.

Beëindiging:

Wij kunnen uw toegang tot onze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen, om welke reden dan ook, waaronder, maar niet beperkt tot, uw schending van deze Gebruiksvoorwaarden.


Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [Rechtsgebied], ongeacht de beginselen van conflicterende wetgeving.

Wijzigingen in de gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment te actualiseren of te wijzigen. Alle wijzigingen worden op deze pagina geplaatst met een bijgewerkte datum van inwerkingtreding. Uw voortdurende gebruik van onze website nadat wij wijzigingen in de Gebruiksvoorwaarden hebben geplaatst, vormt uw erkenning van de wijzigingen en uw toestemming om de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden na te leven en eraan gebonden te zijn.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via contact@alldownloader.app

Door onze website te gebruiken, gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

Voeg toe aan startscherm

Voeg deze applicatie toe aan je startscherm voor eenvoudigere video downloads en minder advertenties.